Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving
Inschrijving als Vuurens – Leefstijl & Training lid vindt plaats door een inschrijfformulier volledig in te vullen bij het eerste bezoek aan Vuurens – Leefstijl & Training. Elke nieuwe deelnemer bij Vuurens – Leefstijl & Training heeft recht op een gratis proefles. Na ontvangst door Vuurens – Leefstijl & Training van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Vuurens – Leefstijl & Training is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

Artikel 2: Abonnement, betalings- voorwaarden, personal coaching
Bij Vuurens – Leefstijl & Training wordt er gebruik gemaakt van een abonnementen en losse lessen. Voordat het lid recht heeft op een abonnement of losse les is het lid verplicht de inschrijfformulier volledig in te vullen.

Voor personale/online coaching word na een intake gesprek het inschrijfformulier volledig ingevuld. Op dit formulier staat duidelijk vermeld dat er maandelijks een verschuldigde bedrag overgemaakt moet worden aan Vuurens – Leefstijl & Training. Facturatie wordt maandelijks verstuurd naar het opgegeven mail adres.

Vuurens – Leefstijl & Training behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen.

Artikel 3: Openingstijden/ afmelden
Vuurens – Leefstijl & Training behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

b. Op officiële en erkende feestdagen is Vuurens – Leefstijl & Training gerechtigd gesloten te zijn.
c. Afmelden afspraken door Lid bij Vuurens – Leefstijl & Training, uiterlijk 8 uur voorgaand het geplande tijdstip. Indien het Lid zich te laat afmeld, wordt de geplande dienst doorberekend.

Artikel 4: Groepslessen (Boksen, Bootcamp)
Het lesrooster staat op www.vuurens-leefstijlentraining.nl. Vuurens – Leefstijl & Training behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Vuurens – Leefstijl & Training, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

b. Vuurens – Leefstijl & Training en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Vuurens – Leefstijl & Training als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Vuurens – Leefstijl & Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 6: Klachten
In geval van klachten met betrekking tot Vuurens – Leefstijl & Training dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Vuurens – Leefstijl & Training.

Artikel 7: Persoonsgegevens
a. Vuurens – Leefstijl & Training verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Vuurens – Leefstijl & Training verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Vuurens – Leefstijl & Training en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Vuurens – Leefstijl & Training

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Vuurens – Leefstijl & Training kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Vuurens – Leefstijl & Training.

Artikel 8: Huisregels
Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van de aanmelding op de hoogte te stellen van de huisregels van Vuurens – Leefstijl & Training en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van de Vuurens – Leefstijl & Training staan op de website www.vuurens-leefstijlentraining.nl. Vuurens – Leefstijl & Training is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 9: Slotbepalingen
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met de Vuurens – Leefstijl & Training aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Vuurens – Leefstijl & Training
c. Vuurens – Leefstijl & Training is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Vuurens – Leefstijl & Training en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Vuurens – Leefstijl & Training gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding op voornoemde website wordt aangekondigd.